de möliplatz esch de finish

 

de finish fäut nömme

de björn esch aber ned troffe worde

 

wägedem hed während de ganze fasnacht mönsche ufgforderet

met ehne de wandertescht z'mache

jede finish-finder hed döffe sin lieblingsplatz in lozärn agäh

wägedem hed en lischte gfüert ond die vorgschlagene plätz notiert

dä platz wo am meischte stemme öbercho hed

dä platz esch de finish vo der fasnacht 2017 worde

dä platz hed wägedem am güdiszischtig nochem monschter fotografiert

dä platz esch de finish

de finish wo gfäut hed

de finish wo gsuecht worde esch

de finish vo de wandergroppe europa

 

danke a alli finish-finder