usschlofe

zmorge sueche ond zom zmettag mache

gmüetlech, met vöu platz gässle

onder de egg s'grosi ond de grosätti s'letschtmou träffe

loppergnome lose

i de jasmin vo de loppergnome wenke

gässle bi schönschtem aber chaltem wätter

met goudsuecher vo de quöue rede

s'chendermonschter lo verbi zieh

gässle met vöune fotischtops

de könig bibert noah werd i vöune deheime zeigt wärde

i de nicole vo de schügumugger wenke

im warme fein znacht ässe

de monschtercorso gniesse, es esch rüüdig chaut gsi

im lars, tamburmaior vo de näbelhüüler wenke

d'näbelhüüler no es letschtsmou lose

ade säge

met wehmuet nomou id stadt zrogg luege

d'fasnacht 2018 chaut, müed aber glöcklech beände

 

de bibert ond de tinar hend goud gmacht

es esch toll gsi

wägedem hed en rüüdig schöni fasnacht gha