de rüüdigi fritit, d'sonne schint, blaue hemmu

wägedem esch höt gmüetlech onderwägs gsi

in lozärn gueti musige lose

noah's erschti fasnachtsworscht vo dere säson ässe

bekannti gsechter träffe

s'schöne wätter gniesse ond sech entspanne

kulturfasnacht in sorsi esch toll gsi

wägedem hed en extreme gwolfer-aschtorm bewäutigt

gwolfe esch  populär

vom chline meitli öber de gschtandnigi ma bis he zom heinivatter

gueti gschpröch füehre

öberraschendi bsuecher begrüesse

met de fisigöggeler fondü ässe

d'gwolfballe (schöfli) vo de gwotti-famelie beschpräche ond teschte

entscheide, dass de gwolf-club emmer am rüüdige fritig gv werd ha