wägedem esch gschtartet

alles esch nochli nöi

wie hebt de grend?

wie enteressiert send die nöie gwolfer?

wie chond s'nöie motto a de fasnacht a?

 

alles esch guet

eis, zwöi sache wo no mönd verbessert wärde

wägedem hed de erschti tag gnosse

vöu bsuecher hend gwolfet

d'gwottifamelie hed sie bsuecht

de noah hed sini wonschmusige ghört

i de näbelhüüler gwonke

s'kultur-zögli bestuunet

d'fisigöggeler begrüesst

de rupi hed sin erschti fasnachtsworscht gässe

gässlet, gwolfet, gluegt

s'wätter esch onerwartet guet gsi

so muess fasnacht si