wägedem!

 

gwolf begleitet wägedem setem letschte güdiszischtig

es esch im rupi sini idee gsi

de noah hed sech sofort deför begeischteret

d'cécile hed zwiiflet

de rupi hed sech gseh gwolfe

de noah hed sech ou gseh gwolfe

sie send öberzügt gseh, dass esch zuekonft vo wägedem

 

d'manne hend de gwolf gseh

 starch, sportlech ond siegessecher

d'cécile hed aber lieber welle es höbsches büsi si - händicat?

en kompromess esch gschlosse worde

 

so hed sech bim gwolf s'märlihafte igschleche

öb bös oder guet, das esch nonig secher

es werd wiiter gwolfet

d'gschecht hed agfange

 

hend der de öberbleck no?

mer cha gwolf schpele

gwolf esch en schport

viellecht esch gwolf ou en gägestand

gwolf esch secher en person

gwolf esch es läbesgfüu

send wägedem chli gwolf?

 

fendits use

wägedem get öich d'schonse gwolf för öich z'entdecke

mit ehne z'schpele

märlihafti momänt z'erläbe

d'gschecht z'erfahre

 

vertrouid of öiches glöck