ändlech escher do, de schmotzigi donnschtig

s'wätter esch perfekt

fascht chli warm

entschlöinigt dor d'stadt gässle

s'horrotti träffe ond vo ehre begleitet wärde

schön

frönde träffe wo wägedem scho lang nömme gseh hend

wonderbar

platz ond ruum i de gasse gniesse

d'horrorskop send forchtbar

einisch pro fasnacht dors getümmel a de rüss entlang muess si

guggemusige lose

d'sonne gniesse

per whatsapp met frönde gschpröchle wo ned debi chönd si

es esch en wonderschöne schmotzige donnschtig gsi

trotz allne horrorskop